Lợi ích và hạn chế của việc sử dụng công nghệ GIS

Lợi ích và hạn chế của việc sử dụng công nghệ GIS

Công nghệ GIS GIS

Lợi ích và hạn chế của việc sử dụng công nghệ GIS:

Lợi ích công nghệ GIS

Kĩ thuật GIS là một công nghệ ứng dụng các tiến bộ khoa học máy tính (Computer based Technology) do đó việc sử dụng GIS trong các mục tiêu nghiên cứu so với các phương tiện cổ điển có thể mang lại hiệu quả cao do:

 • Là cách tiết kiệm chi phí và thời gian nhất trong việc lưu trữ số liệu .
 • Có thể thu thập số liệu với số luợng lớn.
 • Số liệu lưu trữ có thể đuợc cập nhật hóa một cách dễ dàng.
 • Chất luợng, số liệu đuợc quản lý, xử lý, và hiệu chỉnh tốt.
 • Dễ dàng truy cập, phân tìch số liệu từ nhiều nguồn, nhiều loại khác nhau.
 • Tổng hợp một lần đuợc nhiều loại khác nhau để phân tích và tạo ra nhanh chóng một lớp số liệu tổng hợp mới.
 Lợi ích và hạn chế của việc sử dụng công nghệ GIS

Lợi ích và hạn chế của việc sử dụng công nghệ GIS

Hạn chế công nghệ GIS:

Bên cạnh những thuận lợi mà GIS mang lại thi cũng có những trở ngại xuất hiện trong qúa trình sử dụng kĩ thuật GIS, những trở ngại đặc biệt quan trọng là cần đuợc cân nhắc thận trọng trong quá trình phát triển GIS tại các nước kém và đang phát triển như Việt Nam là :

 • Chi phí và những vấn đề kĩ thuật đòi hỏi trong việc chuẩn bị lại các số liệu thô hiện có nhằm có thể chuyển đổi từ dạng bản đồ giấy truyền thống sang dạng kĩ thuật số – máy tính thông qua việc số hóa quét ảnh.
 • Đòi hỏi nhiều kiến thức của kĩ thuật cơ bản về máy tính và yêu cầu lớn về nguồn tài chính ban đầu.
 • Chi phí của việc mua sắm và lắp đặt thiết bị và phần mềm GIS khá cao.
 • Trong một số lĩnh vực ứng dụng hiệu quả tài chính thu lại thấp.
 • Đặc biệt trong nông nghiệp, GIS có ba điểm thuận lợi chính khi đuợc so sánh với cách quản lý bản đồ bằng tay truớc đây.
 • Chúng là một công cụ khá mạnh trong việc lưu trữ và diễn đạt các số liệu đặc biệt là các bản đồ.
 • Chúng có thể cho ra các kết quả dưói các dạng khác nhau như caá bản đồ biểu bàn và các biểu đồ thống kê…
 • Chúng là một công cụ đắc lực cho các nhà khoa học đặc biệt là về lĩnh vực nghiên cứu hệ thống canh tác.

Đánh giá đất đai, khả năng thích nghi của các kiểu sử dụng đất, quản lí và sử lý các bản đồ giai thửa trong quản lí đất đai… nó giúp cho các nhà làm khoa học đó có khả năng phân tích các nguyên nhân và ảnh huởng và kiểm chứng những biến đổi trong hệ thống sinh thái cũng như khả năng thích ứng của việc thay đổ một chính sách đối với ngưòi dân.

 

Nguồn: Giáo trình GIS đại cương
GVHD: Văn Ngọc Trúc Phương – Trường ĐHKHXH & NV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *