Khái niệm GIS? Định nghĩa GIS là gì?

GIS

<

Định nghĩa về GIS? GIS là gì? Những khái niệm về GIS. Có rất nhiều định nghĩa về “hệ thống thông tin địa lý”, ở đây chúng tôi xin đuợc nêu ra một số khái niệm về GIS như sau:


Theo Ducker(1979) định nghĩa: ”GIS là một truờng hợp đặc biệt của hệ thống thông tin ở đó cơ sở dữ liệu bao gồm sự quan sát các đặc trưng phân bố không gian, các hoạt động sự kiện có thể được xác định trong khoảng không như đường, điểm, vùng”.

Theo Goodchild (1985) là một hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu để trả lời các câu hỏi về bản chất địa lý của các thực thể địa lý.

Theo Burrough (1986) định nghĩa: “GIS là một công cụ mạnh dùng để lưu trữ và truy vấn, biến đổi và hiển thị dữ liệu không gian từ thế giới thực cho những mục tiêu khác nhau”

Theo Aronoff (1993) định nghĩa: “GIS là một hệ thống gồm các chức năng: Nhập dữ liệu, quản lý và lưu trữ dữ liệu, phân tích dữ liệu, xuất dữ liệu”.

Qua các định nghĩa trên, chúng ta nhận ra rằng GIS là một hệ thống máy tính và các thiết bị ngoại vi dùng để nhập, lưu trữ, truy vấn, xử lý, phân tích và hiển thị hoặc xuất dữ liệu. Cơ sở dữ liệu của GIS chứa dữ liệu của các đối tuợng, các hoạt động, các sự kiện phân bố theo không gian và thời gian.

Tóm lại, hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information systems – GIS) đuợc định nghĩa như là một hệ thống thông tin mà nó sử dụng dữ liệu đầu vào, các thao tác phân tích, cơ sở dữ liệu đầu ra liên quan về mặt địa lý không gian (Geographically of geospatial) nhằm trợ giúp việc thu nhận, lưu trữ, quản lý, xử lý, phân tích và hiển thị các thông tin không gian từ thế giới thực để giải quyết các vấn đề tổng hợp thông tin cho các mục đích của con người đặt ra, chẳng hạn như: để hỗ trợ việc ra quyết định cho việc quy hoạch (Planning) và quản lý (Management) sử dụng đất (Land use), tài nguyên thiên nhiên (Natural resources), môi truờng (Environment), giao thông (Transpostatinon), dễ dàng cho việc quy hoạch phát triển đô  thị và những việc lưu trữ dữ liệu hành chính.

Hệ thống thông tin địa lý có thể là một hệ thống thông tin lớn chạy trên máy tính MINI. Nó có thể chứa đựng các chức năng AM/FM (Automated Mapping / Facilities Mapping, tự động hóa bản đồ / phuơng tiện dễ dàng thành lập bản đồ).

Nguồn: Giáo trình GIS đại cương
GVHD: Văn Ngọc Trúc Phương – Trường ĐHKHXH & NV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *