Khóa học phần mềm ArcGIS Desktop II - ArcGIS nâng cao

Khóa học phần mềm ArcGIS Desktop II – ArcGIS nâng cao

Khoá học ArcGIS Desktop II hay khóa học ArcGIS nâng cao sẽ cung cấp các kiến thức nâng cao về GIS và phần mềm ArcGIS trên cơ sở những hiểu biết mà học viên đã thu thập được sau khoá học ArcGIS I trước đó.  Khóa đào tạo ArcGIS II giúp học viên sử dụng thành thạo […]

Xem thêm

Khóa học phần mềm ArcGIS Desktop I – ArcGIS cơ bản

Khóa học ArcGIS Desktop I hay đào tạo ArcGIS cơ bản sẽ trang bị cho học viên những kiến thức căn bản về GIS để có thể sử dụng các sản phẩm của ESRI như ArcView, ArcEditor, hoặc ArcInfo vào công việc chuyên môn một cách chuyên nghiệp, có hệ thống.  Nội dung của khóa học […]

Xem thêm